Jak učíme

Při tvorbě vzdělávací koncepce školy Heuréka využíváme zkušenosti pestrého týmu lidí, kteří se pohybují řadu let ve vzdělávání a mají za sebou desítky úspěšných projektů (viz www.cfme.net). Inspirujeme se také na těch nejkvalitnějších školách (zejména u našich partnerů v zahraničí – ve Finsku, Velké Británii, Kanadě) a reflektujeme nejnovější poznatky ve vzdělávání. Zároveň chceme co nejvíce reagovat na potřeby žáků a rodičů. Každé dítě je jiné a my víme, jak důležitý je individuální přístup. Proto bude v každé třídě i více učitelů. Na výuce se bude bude podílet i rodilý mluvčí anglického jazyka.

 

Smysluplnost a velké myšlenky

Klíčová je pro nás smysluplnost výuky, kdy žáci chápou význam toho, co se učí, a sami si kladou cíle a otázky.  Plánování výuky bude vycházet z principu tzv. velkých myšlenek a velkých otázek (Big Ideas, Big Questions), které v sobě budou integrovat výstupy a učivo specifikované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vydávaném MŠMT ČR.

 

 Důraz na vlastní objevování

Vycházíme z toho, že přijít na něco sám je nejefektivnější cestou učení. Žáci se budou učit vlastní zkušeností, poznatky mohou sami prožít a vyzkoušet. V našem přístupu k učení neznamená chyba neúspěch, ale součást procesu.

 

Moderní metody výuky

Vzdělávání bude probíhat uplatněním aktivizačních forem výuky, výukou vycházející z principů konstruktivismu a zajišťující všestranný rozvoj žáka. Budeme uplatňovat principy a metody, jako jsou kooperativní vyučování, viditelné a umělecké myšlení, badatelsky orientovaná výuka, problémové vyučování, projektová výuka, zážitková pedagogika, komunikativní metoda a CLIL, kritické myšlení a další. Vzdělávání bude směřovat především k uplatnitelnosti v praktickém životě.

 

 Respekt k individualitě

Důraz bude kladen na skupinové formy práce i samostatné objevování žáků, výuka se bude přizpůsobovat potřebám a zájmům žáků. Učitel žákům bude poskytovat přiměřenou a účinnou míru opory, bude  průvodcem a inspirátorem. Zároveň si bude vědom individuálních potřeb žáků a bude schopen s nimi pracovat.

 

 Otevřenost světu

Základní škola bude otevřená okolnímu světu, na dění ve škole se budou podílet rodiče, zváni budou inspirativní lidé (odborníci, umělci, podnikatelé, cestovatelé...). Do výuky budou začleněny časté exkurze a výpravy do okolí, projekty zaměřené na řešení problémů okolí.